Chuchelský háj

21.06.2013 00:00

Chuchelský háj

Přírodní rezervace Chuchelský háj představuje velice dobře zachovalý komlex lesních společenstev – černýškové dubohabřiny, na plošině lipové doubravy na štěrkopíscích, na strmých svazích nad tratí habrové javořiny na suti a na vápencových hřebenech nad tratí dřínové doubravy. Pro tato původní lesní společenstva je typický nápadný tzv. jarní aspekt s řadou kvetoucích druhů bylin (např. jaterník podléška, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní).

Jen v malé míře, a většinou za hranicemi chráněného území, jsou tyto lesy narušeny výsadbami nepůvodních dřevin (hlavně smrku, borovice, modřínu a akátu), které mají naopak bylinné patro oproti původním lesům nápadně chudé.

Pod chuchelským kostelíkem vystupuje nad železniční tratí výrazná diabasová skála se zajímavou a cennou xerotermní (tj. sucho a teplo snášející) květenou a s dochovanou teplomilnou faunou bezobratlých.

V Chuchelském háji roste mnoho druhů hub a zachovala se tu i lesní fauna.

Z brouků tu žije například chráněný krajník hnědý a roháč velký, hnízdí tu asi 40 druhů ptáků (z pěvců rehek zahradní a krutihlav obecný, z dravců krahujec obecný a jestřáb lesní a ze sov kalous ušatý a puštík obecný).

Ze savců se tu vyskytuje plch velký, kuna lesní, liška obecná a další.

Z geologického hlediska je ochranné pásno rezervace významnější než rezervace sama. V okolí pramene v Čertově strouze jsou geologicky významné výchozy čtvrtohorních vápnitých usazenin (pěnovců neboli travertinů) – tvoří  tu dvě kaskády, v nichž jsou zachovány holocenní měkkýši a otisky listů stromů.

V ochranném pásmu se nacházejí také historicky významné umělé odkryvy – opuštěné a dnes již zasuté lůmky, několik zářezů parkových cest s výchozy hlavonožcových vápenců z prvohor (silur, hraniční polohy ludlovu a přídolí).

 

Zpět