Historie Sokola v Jinočanech

T.J. Sokol Jinočany

Tělovýchovná jednota Sokol v Jinočanech byla založena v roce 1912, měla 35 členů a starostou se stal řídící učitel Alois Geltner.
Cvičení probíhalo v hostinci "Na Staré". Sokol uspořádal první okrskové cvičení v roce 1913 ve dvoře v Mirešicích a z výtěžku si zakoupil cvičební nářadí. I jeho činnost za války ustala. Po jejím konci se konalo cvičení v Tachlovicích, kterého se členové místní organizace zúčastnili. V roce 1919 se členové dobrovoně přihlásili k obraně Slovenska, které bylo napadeno Maďary. Sokol se v této době zúčastňoval okresních cvičení a Všesokolských sletů. Velkým problémem však zůstala cvičební místnost. Sál hostince již přestal vyhovovat a cvičit se začalo v budově zdejší základní školy. Časem ale přibylo dětí a Sokol musel školu opustit.
Zdejší jednota nebyla příliš zámožná a tak se finanční prostředky na pozemek a stavbu sokolovny sháněly velice těžce. Díky finančním darům a půjčkám, ale především pracovnímu nasazení všech členů, kteří pracovali ve svém volném čase a zcela nezištně, se podařilo postavit budovu nové sokolovny. Stavba začala v červnu 1931 a již k 28.říjnu téhož roku probíhalo slavnostní otevření. Činnost Sokola se dále zdárně rozvíjela. Pořádaly se různé kulturní akce jako akademie, besídky a výlety.
Krásný rozlet Sokola přerušila okupace republiky a události II. světové války. Roku 1941 byla zakázána jeho činnost a dále mohl pokračovat samostatně pouze atletický kroužek. Sokolovna byla uzavřena a později obsazena vojskem. Po válce se ještě uskutečnil Všesokolský slet a později se již nacvičovalo pouze na Spartakiádu. Po sloučení tělovýchovy na počátku 50. Let se Sokol rozrostl o DTJ (dělnická tělocvičná jednota). Sokol dále pořádal spoustu sportovních i kulturních akcí. Sokol také zavedl tradici dětských dnů, které se skládaly z mnoha zajímavých sportovních soutěží. Je třeba vzpomenout jako jeden za všechny dětský den pořádaný při příležitosti 70. Výročí založení. V roce 1982 se konalo stanování na pozemku sokolovny, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Nejdůležitějším účastníkem těchto oslav se stal mistr sportu a olympijský vítěz pan Emil Zátopek, který vyprávěl při táboráku své zajímavé sportovní zážitky. V této době si členové Sokola svépomocí vybudovali na pozemku sokolovny tenisový kurt. V současné době po době menšího útlumu se činnost Sokola opět rozjíždí na plné obrátky. V roce 2012 zdejší jednota oslaví 100 let svého trvání.

DTJ - Dělnická tělocvičná jednota

Těsně před I.světovou válkou byly v Jinočanech založeny dvě organizace zabývající se tělovýchovou. První z nich Dělnická tělocvičná jednota vznikla roku 1912. Měla 43 členů a cvičila na sále hostince "Na Poustce". Prvním starostou se stal Gustav Kraus. V DTJ byly zřízeny odbory mužů, žen, dorostenců, dorostenek, žáků a žaček. DTJ měla mnoho veřejných vystoupení. Velká slavnost se konala 14. Června 1914, kdy proběhlo veřejné cvičení v c. a k. dvoře (dnešní objekt I.B.C.). Obsahem programu byla prostná cvičení žáků, dorostu, cvičení děvčat s kuželkami a na nářadí. Cvičení přihlíželo mnoho diváků a po konci programu se konala taneční zábava v hostinci "Na Poustce". Činnost DTJ přerušila I.světová válka. V roce 1918 byla její činnost obnovena, byl uspořádán průvod na bojiště na Bílé hoře a v červnu 1919 se konal dětský den se cvičením. Tehdy se ho zúčastnilo 1200 diváků. Další veřejná cvičení se konala v letech 1922, 1928, 1932 a 1936. V roce 1927 zakoupila DTJ od velkostatku v Jenči pozemek, na kterém bylo vybudováno letní cvičiště. Poslední cvičení se konalo v roce 1947. V následujícím roce 1948 byla DTJ začleněna do Sokola.

Sokol a divadlo

Činnost Sokola se neomezila pouze na tělovýchovu. V budově sokolovny se také hrála divadelní představení. Pracoval zde stálý soubor ochotnického divadla. Divadlo se v Jinočanech začalo hrát již kolem roku 1895 v hostinci "Na Staré" u Havlujů na improvizovaném jevišti. Roku 1906 byl založen bez ohlášení úřadům "Veselý kroužek", kde se zpívalo a někdy hrálo divadlo. Základním pilířem tohoto spolku byl řídící učitel Alois Geltner. Právě při těchto setkáních se tehdy začalo uvažovat o založení Sokola. Sokolové se pak aktivně účastnili všech divadelních her. Jeviště se stavělo vždy těsně před představením pro každou divadelní hru vzlášť. Bylo také za poplatek propůjčováno jiným spolkům, především sokolům z Nučic. V letech 1931 až 1940 nastudoval soubor celkem 16 divadelních her a měl spoustu představení, na které přicházeli diváci z celého okolí. V roce 1937 soubor obsadil velmi pěkné 5. místo v divadelní činnosti. Ochotníci hráli divadlo při Osvětové besedě jako divadelní kroužek i jako soubor Sokola. Pokračování v pěkné tradici trvalo až do roku 1960. V roce 1962 byl podniknut pokus o obnovení ochotnického divadla, ale pro nedostatek herců se již žádné představení neuskutečnilo.

zdroj: kronika obce Jinočany